Kaip teismo sprendimai yra vykdomi ?

Teismui ar arbitražui priėmus sprendimą, nutartį, nutarimą ir šiems įsiteisėjus galima tokį dokumentą pateikti antstoliui ir prašyti jį įvykdyti. Atskirais atvejais vykdomi gali būti ir neįsiteisėję teismo sprendimai – taip nutinka tuo atveju, kai teismas nutaria juos vykdyti skubiai.

Teismas skubiai vykdyti nukreipia tokius sprendimus:

 •   dėl išlaikymo priteisimo,
 •   dėl darbo užmokesčio priteisimo (tačiau sprendime nustatyta dalis neviršija vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio),
 •   dėl iškeldintų iš gyvenamųjų patalpų asmenų įkeldinimo,
 •   taip pat nutartys dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo,
 •   nutartys (sprendimai) dėl banko akcinio kapitalo sumažinimo (CPK 282 str.)

Įsiteisėję, t.y. per apskundimui skirtą terminą neapskųsti, vykdytinais vadintini tokie dokumentai:

 • teismo ir arbitražo sprendimai, nutartys, nutarimai ir įsakymai civilinėse bylose, taip pat bylose dėl administracinių teisinių santykių,
 • teismo nuosprendžiai, nutartys ir nutarimai baudžiamosiose bylose, bet tik tiek, kiek jie susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais,
 • teismo nutarimai administracinėse bylose, tačiau tiek, kiek susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais,
 • teismo patvirtintos taikos sutartys,
 • užsienio teismų ir arbitražų sprendimai tarptautinių sutarčių ir įstatymų nustatytais atvejais.

Šiems sprendimams įsiteisėjus, rašytinio pareiškimo pagrindu išieškotojui išduodami vykdomieji raštai, kurie ir turi būti pateikti antstoliams vykdyti. Vykdomuosius raštus be išieškotojo prašymo teismas išduoda tokiais atvejais, kai:

 • konfiskuojamas turtas,
 • išieškomos pinigų sumos į valstybės biudžetą,
 • išieškoma nusikalstama veika padaryta žala,
 • išieškomas išlaikymas,
 • žalos, padarytos suluošinant ar kitaip sužalojant sveikatą, atlyginimas,
 • taip pat atimant maitintojo gyvybę (CPK 646 str. 1 d.)

Taikos sutarties pagrindu vykdomasis raštas išduodamas suinteresuotai šaliai, manančiai, kad kita šalis taikos sutarties sąlygų nevykdo, kreipiantis į taikos sutartį patvirtinusį teismą. Suinteresuotosios šalies prašymas išduoti vykdomąjį raštą taikos sutarties pagrindu nagrinėjamas teismo posėdyje, kuris paprastai skiriamas labai neilgai trukus nuo prašymo pateikimo dienos (kelių savaičių bėgyje). Apie teismo posėdį pranešama byloje dalyvaujantiems asmenims, tačiau jų neatvykimas nekliudo teismui šio klausimo išspręsti. Teismo posėdyje teismas išnagrinėja įrodymus apie taikos sutarties vykdymą ir priima sprendimą vykdomąjį raštą išduoti arba ne.

Atskirai paminėtinas teismo įsakymas – jo pagrindu neišduodamas vykdomasis dokumentas, tačiau vykdomuoju dokumentu laikomas jis pats su teismo spaudu “įsiteisėjęs”. Esant visiems pagrindams, pvz. skolininkui neginčijant ir nepateikus prieštaravimų, kreditorių teismo įsakymas pasiekia paštu jau įsiteisėjęs.

Kai pagal įstatymus teismo sprendimai ir nutartys savaime laikomi vykdomaisiais dokumentais, atskiri vykdomieji raštai jų pagrindu neišduodami.

Taip pat vykdomaisiais dokumentais laikomi:

 • teismo nutartys ir institucijų bei pareigūnų nutarimai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,
 • teismo nuosprendžiai dėl juridinio asmens veiklos apribojimo ir juridinio asmens likvidavimo,
 • institucijų ir pareigūnų nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek, kiek jie susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais,
 • notaro vykdomieji įrašai pagal užprotestuotus arba neprotestuotinus vekselius ar čekius ir notaro vykdomieji pavedimai dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo (paveldimo turto apyrašo papildymo),
 • kiti institucijų ir pareigūnų sprendimai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai,
 • darbo ginčų komisijos sprendimai,
 • kiti institucijų ir pareigūnų sprendimai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai (CPK 587 str.)

Vykdomieji raštai pagal teismų sprendimus gali būti pateikti vykdyti per penkerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Atkreiptinas dėmesys, kad būtent nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, o ne nuo vykdomojo rašto išdavimo dienos šis terminas yra skaičiuojamas. Senaties terminas vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti nutraukiamas pateikiant šį dokumentą vykdyti arba tuomet, kai skolininkas iš dalies įvykdo sprendimą. Išieškotojui, praleidusiam terminą vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti, terminas teismo dėl svarbių priežasčių gali būti atnaujintas.

ANTSTOLIS VYKDYMO PROCESE IR JO TEISINIS STATUSAS

Turint vykdomąjį dokumentą kreipiamasi į antstolį. Antstolis yra valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Antstoliai susivieniję į jų interesus ginančius Antstolių rūmus.

Reiktų kreiptis į antstolį, kuris veikia konkrečioje teritorijoje, o būtent – kai skolininkas fizinis asmuo – jo gyvenamosios vietos, jo turto buvimo vietos ar jo darbovietės, o jei juridinis asmuo – jo buveinės vietos arba jo turto buvimo vietos teritorijoje. Antstolių veiklos teritorijas galima lengvai rasti internetiniame Antstolių rūmų puslapyje www.antstoliurumai.lt , veiklos teritorijos išskiriamos tokios:

v  Akmenės, Mažeikių ir Skuodo rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija;

v  Alytaus, Lazdijų ir Prienų rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija;

v  Anykščių, Širvintų ir Ukmergės rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija;

v  Biržų, Kupiškio ir Rokiškio rajonų apylinkių tesmų veiklos teritorija;

v  Druskininkų miesto, Varėnos ir Šalčininkų rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija;

v  Jonavos ir Kėdainių rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija;

v  Jurbarko, Tauragės, Šilalės ir Šilutės rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija;

v  Kaišiadorių ir Trakų rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija;

v  Kauno apylinkės teismo veiklos teritorija;

v  Klaipėdos, Palangos miestų, Klaipėdos ir Kretingos rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija;

v  Marijampolės rajono apylinkės teismo veiklos teritorija;

v  Molėtų, Švenčionių, Utenos, Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija;

v  Panevėžio miesto apylinkės teismo veiklos teritorija;

v  Plungės ir Telšių rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija;

v  Šakių ir Vilkaviškio rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija;

v  Šiaulių apylinkės, Radviliškio, Joniškio, Pakruojo, Pasvalio, Kelmės ir Raseinių rajonų apylinkių teismų veiklos teritorija;

v  Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono apylinkių teismų veiklos teritorija.

Pavyzdžiui, kreditorius, gyvenantis Vilniuje, turėdamas vykdomąjį raštą skolai išieškoti iš skolininko, kuris gyvena Molėtuose, turėtų kreiptis į Molėtų, Švenčionių, Utenos, Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų apylinkių teismų veiklos teritoriją aptarnaujantį antstolį.

Antstolių rūmų puslapyje kiekvienos iš šių teritorijų antstolių kontoros išvardytos, tereikia pasirinkti labiausiai priimtiną, tarkime, kurio darbo valandos priimtinos labiausiai.

Gavęs vykdomajį dokumentą antstolis ne vėliau kaip kitą darbo dieną jį užregistruoja Vieningame vykdomųjų dokumentų sąvade ir užveda vykdomąją bylą – bylos numeris toliau bus naudojamas kas kartą antstoliui rašant patvarkymą.

Išieškotojas, kreipęsis į antstolį ir pateikęs jam vykdomąjį dokumentą, turi susimokėti bendrąsias vykdymo išlaidas, kurios grąžinamos tuo atveju, jei antstolis grąžina vykdomąjį dokumentą išieškotojui. Išieškotojo fizinio asmens prašymu gali būti atidėtas visų bendrųjų vykdymo išlaidų apmokėjimas, bet ne ilgiau nei iki vykdomosios bylos užbaigimo. Už socialiai remtinus asmenis vykdymo išlaidas apmoka Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija.

Bendrosios vykdymo išlaidos priklauso nuo vykdomajame dokumente nurodytis išieškojimo sumos ir apskaičiuojamos pagal žemiau nurodytą lentelę:

Eilės Išieškotina suma

Bendrosios vykdymo išlaidos

Atlyginimas antstoliui už

Nr.

vykdomojo

dokumento

įvykdymą

1.

Iki 10 litų

30 litų

20 litų

2.

Nuo 10 litų

40 litų

50 litų

iki 50 litų

3.

Nuo 50 litų

50 litų

100 litų

iki 200 litų

4.

Nuo 200 litų

60 litų

200 litų

iki 1000 litų

5.

Nuo 1000 litų

70 litų

19 procentų nuo išieškotos

iki 2000 litų

sumos, bet ne mažiau kaip

200 litų

6.

Nuo 2000 litų

80 litų

18 procentų nuo išieškotos

iki 3000 litų

sumos, bet ne mažiau kaip

380 litų

7.

Nuo 3000 litų

90 litų

17 procentų nuo išieškotos

iki 4000 litų

sumos, bet ne mažiau kaip

540 litų

8.

Nuo 4000 litų

100 litų

16 procentų nuo išieškotos

iki 5000 litų

sumos, bet ne mažiau kaip

680 litų

9.

Nuo 5000 litų

120 litų

15 procentų nuo išieškotos

iki 7000 litų

sumos, bet ne mažiau kaip

800 litų

10.

Nuo 7000 litų

140 litų

14 procentų nuo išieškotos

iki 9000 litų

sumos, bet ne mažiau kaip

1050 litų

11.

Nuo 9000 litų

160 litų

13 procentų nuo išieškotos

iki 11000 litų

sumos, bet ne mažiau kaip

1260 litų

12.

Nuo 11000 litų

200 litų

12 procentų nuo išieškotos

iki 15000 litų

sumos, bet ne mažiau kaip

1430 litų

13.

Nuo 15000 litų

250 litų

10 procentų nuo išieškotos

iki 30000 litų

sumos, bet ne mažiau kaip

1800 litų

14.

Nuo 30000 litų

350 litų

8 procentai nuo išieškotos

iki 50000 litų

sumos, bet ne mažiau kaip

3000 litų

15.

Nuo 50000 litų

600 litų

6 procentai nuo išieškotos

iki 100000 litų

sumos, bet ne mažiau kaip

4000 litų

16.

Nuo 100000 litų

1000 litų

4 procentai nuo išieškotos

sumos, bet ne mažiau kaip

6000 litų

 

Atkreiptinas dėmesys, kad kai vykdomajame dokumente nurodomos palūkanos, kurios turi būti išieškotos iš skolininko už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, palūkanų suma neįskaičiuojama į išieškotiną sumą nustatant mokėtinas vykdomosios bylos bendrąsias vykdymo sumas, bei sumas, mokėtinas už atskirus vykdymo veiksmus, tačiau palūkanų suma įskaičiuojama į bendrą išieškotiną bei išieškotą sumas, nustatant atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą dydį.

Išieškojus sumą iš skolininko pirmiausiai išieškotojui bus kompensuotos jo sumokėtos vykdymo išlaidos.

Iš pradžių skolininkas raginamas skolą sumokėti gražiuoju, tam jam suteikiamas antstolio raginime numatytas laiko tarpas. Šiam terminui pasibaigus ir gražiuoju pareigos neįvykdžius, ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo dienos, kai baigėsi antstolio nurodytas terminas, antstolis pradeda teismo sprendimą vykdyti priverstinai. Priverstinio vykdymo priemonės yra tokios (taikoma viena arbe kelios jų išsyk):

 • Išieškojimas iš skolininko lėšų ir turto ar turtinių teisių;
 • Išieškojimas iš skolininko turto ir pinigų sumų, esančių pas kitus asmenis;
 • Uždraudimas kitiems asmenims perduoti skolininkui pinigus, turtą ar vykdyti skolininkui kitas prievoles;
 • Dokumentų, patvirtinančių skolininko teises, paėmimas;
 • Išieškojimas iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos, kitų jo pajamų;
 • Tam tikrų teismo sprendime nurodytų daiktų paėmimas iš skolininko ir perdavimas išieškotojui;
 • Skolininko turto administravimas ir iš to gautų pajamų panaudojimas išieškojimui padengti;
 • Skolininko įpareigojimas atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo jų susilaikyti;
 • Priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymas;
 • Kitos įstatymų numatytos priemonės.

Antstolis vykdomąją bylą privalo sustabdyti tokiais atvejais:

 • Skolininkui ar išieškotojui mirus, taip pat reorganizavus ar likvidavus juridinį asmenį, kuris yra skolininkas ar išieškotojas, jei, atsižvelgiant į teisinius santykius, galimas teisių ir pareigų perėminas;
 • Skolininkui netekus veiksnumo;
 • Iškėlus skolininkui bankroto ar restruktūrizavimo bylą (vykdomasis dokumentas persiunčiamas bankroto ar restruktūrizavimo bylą iškėlusiam teismui);
 • Kai skolininkui komerciniam bankui Lietuvos bankas paskiria laikinąjį administratorių (nūdienos “Ūkio banko” atvejis);
 • Gavęs išieškotojo ir skolininko sudarytą taikos sutartį (tokiu atveju vykdomosios bylos vykdymas sustabdomas ir ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo šios sutarties gavimo perduoda ją apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė);
 • Kai atnaujinamas apeliacinio skundo padavimo terminas, jeigu pagrindas vykdomajam raštui išduoti buvo apskųstasis sprendimas (tačiau įsimintina, kad tai negalioja skubiai vykdytiniem sprendimam).

Pasisakymų: 11 to “Kaip teismo sprendimai yra vykdomi ?”

 • Ina:

  teismas isdave vykdomaji rasta.kreipiausi i anstoli del ipareigojimo nelaikyti automasinu bendrame kieme.Anstolis pieme ir atliko vykdymo veiksmus .
  Tame paciame vykdomajame raste priteistos ir teismo islaidos,del kuriu geranorisko sumokejimui skolkininkui buvau davusi termina.taciau skolos taip ir neatgavau.Noriu kreipris i anstoli del prievartines skolos isieskojimo,taciau anstolis praso kito egz.vykdomojo rasto.teismas ji isduoti atsisako,teigdamas kad pagal sprendima isduotas vienas vykdomasis rastas,pagal kuri vykdomas visas teismo sprendimas.
  ar teisus anstolis?kaip elgtis man?
  Aciu

  • Aistė Žemaitienė:

   Jei viename teismo išduotame vykdomajame dokumente nurodytas ir vienas, ir kitas nurodymai, ir šio dokumento originalą atidavėte antstoliui, nelabai įsivaizduoju kokiu pagrindu jis nevykdo ir reikalauja papildomo. Teismas išduoda vieną vykdomąjį raštą, retais atvejais, tarkim, jį praradus, gali būti išduodamas vykdomojo rašto dublikatas. Tačiau šiuo atveju antstoliui reiktų vadovautis tuo vykdomuoju raštu, kurį jis turi ir kuriame nurodytas ir įpareigojimas dėl automobilių, ir išlaidų priteisimas.

 • PETRAS:

  Norėčiau sužinoti į kurią anstolių kontorą turėčiau kreiptis dėl piniginės žalos atlyginimo,kadangi teismas savo nutartyje parašęs, kad atsakovas neturi pastovios gyvenamosios vietos. Sprendimą priėmė Kauno apylinkės teismas. Aš gyvenu Kauno raj. sav. Ar gal yra kt. būdų žalai atlyginti.
  Su Pagarba PETRAS. AČIŲ.

  • Galite kreiptis ir pagal atsakovo darbo vietą arba jo turto buvimo vietą, jei jas žinote.

   Taip pat antstoliams yra priskirtos ne konkrečios gatvės, tačiau gana didelės teritorijos (Kauno miestas ir rajonas priklauso vienai). Taigi, jei žmogus gyvena, dirba ar turi turto konkrečiame mieste (turbūt Kaune), bet nėra prisiregistravęs konkrečiame bute, tiesiog teikite bet kuriam to miesto antstoliui.

 • Romas:

  Ar gali benrijos pirmininkas iskraustyti mane is sandeliuko be teismo sprendimo, kuris yra bendra-
  savininku nuosavybe.
  Atsiunte rasta kad iskraustis daiktus, dalyvaujant antstoliui.
  As reikalauju kreiptis i teisma, bet jie atsisako.
  Aciu,
  lauksiu atsakimo, ar reikalingas teismo sprendimas.

 • vilma:

  labas vakaras , kas vyksta kaip ieškovas išsiima vykdomąjį raštą, kai sudaryta taikos sutartis dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo su tėvu , ir jo išlaikymo.kokios čia procedūros vyksta ir kokios sankcijos ieškovui.

  • Aistė Žemaitienė:

   Vykdomasis raštas nešamas vykdyti antstoliui, šis turi pasirūpinti, kad tai, kas nurodyta vykdomajame rašte, būtų įgyvendinta realybėje.

 • Kamile:

  Sveiki. Jei tevas kreipesi i teisma vygdomajam rastui gauti, del vaiko bendravimo, kaip anstoliai dirba tokiu atveju, jei vaikas uzsienyje ir tevo ziniomis ten gyvena ir lanko mokykla. Ar tai pateikuis teismui turetu itakos, kad nebutu priverstinis vygdymas taikos sutarties. Tevas apie tai informuotas, praleisti tik 2 susitikimai is motinos puses.

  • Aistė Žemaitienė:

   Jei norite, kad teismui tai turėtų kaip įmanoma mažiau įtakos, patartina būtų nuo šiol sutartį vykdyti visiškai detaliai, kad bent į ateitį jokių pažeidimų nebūtų.

 • gražina:

  per kiek laiko anstolis gavęs iš skolininko pinigus privalo grąžinti asmeniui,pateikusiam teismo vykdomąjį raštą.Pinigus skolininkas yra pravedęs į anstolio sąskaitą.

  • Aistė Žemaitienė:

   Tai kiek priklauso ir nuo to, kas išieškoma, pvz. skola, išlaikymas ir t.t., nuo to, ar esama kitų kreditorių, apie kokią sumą eina kalba ir pan. Pagal Sprendimų vykdymo instrukciją, išieškojimuose iki 57 eurų išieškotos piniginės lėšos išieškotojui pervedamos ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visos išieškotinos sumos išieškojimo. Jeigu iš skolininko išieškota piniginė suma vienam išieškotojui, o esant keliems tos pačios eilės išieškotojams – kiekvienam šių išieškotojų tenkanti suma viršija 100 eurų, antstolis ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sumos įmokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą išmoka išieškotas pinigines lėšas išieškotojams.

Dėl didelio klausimų šia tema skaičiaus nebėra galimybės atsakinėti į naujus klausimus komentaruose.

PAŽIŪRĖKITE: galbūt situacija, panaši į Jūsų, jau paaiškinta ankstesniuose komentaruose, bet turėkite omeny, kad įstatymai keičiasi.

Jums visada galime suteikti *mokamą* asmeninę konsultaciją el. paštu. Advokatės el. pašto adresas: aiste.zemaitiene@gmail.com.

Facebook