Garantinis terminas. Jo santykis su ieškinio senaties terminu.

Pardavėjui, rangovui ar kitokiais pagrindais kitam asmeniui suteikiančiam asmeniui prekę ar paslaugą asmeniui įstatymai leidžia numatyti tai prekei ar paslaugai galiojantį garantinį terminą. Tai terminas, per kurį tinkamai naudojamas daiktas ar suteikta paslauga atitinka sutartyje ir/ar daiktų bei paslaugų kokybę numatančiuose dokumentuose nustatytus kokybės reikalavimus ir to termino metu bus patikimas naudoti.

Sulig garantinio termino pabaiga baigiasi daiktą ar paslaugą suteikusio asmens įsipareigojimas kitam asmeniui, kad daiktas ar paslauga bus tinkamas naudoti ir nesuges, nesulūš ar kaip kitaip išlaikys savo prekinę išvaizdą. Todėl pasibaigus garantiniam terminui baigiasi ir subjektinė pirkėjo, užsakovo, kitais pagrindais prekę ar paslaugą gavusio asmens teisė kreiptis į teismą ir reikalauti sumažinti prekės kainą, pakeisti ją gera ar atlyginti trūkumų šalinimui turėtas išlaidas. Tuo garantinis terminas ir skiriasi nuo ieškinio senaties – ieškinio senačiai pasibaigus asmuo ne netenka teisės kreiptis į teismą – kaip minėta ankstesniame blogo apraše apie ieškinio senatį, teisė kreiptis į teismą išlieka jau vien todėl, kad teismui reikia patikrinti, ar nebuvo ieškinio senaties terminą stabdžiusių ar nutraukusių priežasčių. Tuo tarpu pasibaigus garantiniam terminui išnyksta pati asmens teisė tuo pagrindu kreiptis į teismą, t.y. pasibaigus garantiniam terminui prekės ar paslaugos perdavėjas nebėra atsakingas už jos kokybę. Tik šiuo atveju atkreiptinas dėmesys į Civilinio kodekso išlygą dėl 2 metų nepaisant garantinio termino, nustatyto sutartyje, ilgio (CK 6.338 str. 5 d.)

Įsidėmėtinas faktas yra tai, kad paprastai garantinis terminas reiškia vėliausią momentą, kada gali prasidėti ieškinio senaties termino eigos ieškiniams dėl daiktų ar paslaugų trūkumų pareikšti pradžia, pvz. jei garantinis terminas prekei yra dveji metai, o Civilinis kodeksas numato sutrumpintą 6 mėnesių ieškinio senaties terminą ieškiniams dėl parduotų daiktų trūkumo pareikšti, tai reiškia, kad vėliausia diena, nuo kurios gali būti pradedamas skaičiuoti 6 mėnesių sutrumpintas ieškinio senaties terminas, yra 2 metų garantinio termino paskutinioji diena. Pavyzdžiui, prekė įsigyta 2011 m. lapkričio 13 d. ir jai numatytas 2 metų garantinis terminas, kas reiškia, kad jis tęsis iki 2013 m. lapkričio 12 d. imtinai. Prekei sugedus 2013 m. lapkričio 12 d., paskutiniąją garantinio termino dieną, pirkėjas pranešti apie prekės broką pardavėjui turėtų suskubti iškart, o 6 mėnesių ieškinio senaties terminas skaičiuotųsi nuo 2013 m. lapkričio 12 d., t.y. nuo prekės nekokybiškumo sužinojimo fakto. Tuo tarpu jei tai, kad prekė nekokybiška, paaiškės 2013 m. rugsėjo 13 d., 6 mėnesių sutrumpintas ieškinio senaties terminas skaičiuosis nuo 2013 m. rugsėjo 13 d.  (tas kelių mėnesių laikotarpis, likęs iki 2 metų garantinio termino pabaigos, prie 6 mėnesių ieškinio senaties termino neprisidės). Tuo tarpu prekei sugedus 2013 m. gruodžio 1 d., prekės teikėjas nebebus atsakingas už jos kokybę ir pretenzijų jam teikimas būtų bergždžias.

Atskirais atvejais įmanomas atsakomybė už prekių ar paslaugų kokybę net garantiniam terminui pasibaigus – taip yra tuo atveju, jei daikto pirkimo – pardavimo sutartyje nustatytas trumpesnis nei dveji metai garantinis terminas, daikto trūkumai nustatomi pasibaigus šiam terminui, tačiau nepraėjus daugiau kaip dvejiems metams nuo daikto perdavimo dienos, pardavėjas atsako už daikto trūkumus, jei pirkėjas sugeba įrodyti, kad trūkumas atsirado iki daikto perdavimo arba dėl iki daikto perdavimo atsiradusių priežasčių, už kurias atsako pardavėjas (CK 6.338 str. 5 d.), taip pat tuo atveju, jei, esant nekokybiškiems rangos darbams, reikalavimą dėl neatlygintino trūkumų pašalinimo, kai trūkumai gali kelti grėsmę užsakovo ar kitų asmenų gyvybei ar sveikatai, užsakovas ar jo teisių perėmėjai turi teisę pareikšti per dvejus, o jei sutarties dalyku buvo pastatas, įrenginys ar kitoks statinys – per dešimt metų nuo darbų rezultatų perėmimo momento, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ilgesnio termino. Šis reikalavimas gali būti pareikštas nepaisant to kada išaiškėjo trūkumai, taip pat jei jie buvo nustatyti pasibaigus garantiniam terminui (CK 6.678 str. 2 d.).

Kalbant apie žalą, atsiradusią vartojant netinkamos kokybės produktus (paslaugas), kaip antai – nusipirkus skrudintuvą šis sprogsta ir liepsna nepataisomai suniokoja šalia kabojusias užuolaidas, ieškiniai dėl žalos atlyginimo gali būti pareiškiami per trejus metus nuo tos dienos, kai nukentėjęs asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie jam padarytą žalą, trūkumą ir kas yra gamintojas (priklausomai nuo to kuris iš šių faktų anksčiausias), tačiau ieškinį šiuo pagrindu privalu pareikšti kol nesuėjo 10 metų terminas nuo tos dienos, kurią gamintojas tą produktą išleido į apyvartą (CK 6. 300 str.) Ieškinio senaties terminas tokiais atvejais niekaip nėra siejamas su garantiniu terminu.

Vienas pasisakymas to “Garantinis terminas. Jo santykis su ieškinio senaties terminu.”

  • Supaprastinus rašant yra taip:

    1.Už daikto trūkumus, atsiradusius dar prieš daiktą parduodant, atsako pardavėjas, jeigu jie pasimato per 2 metus nuo pardavimo datos.

    2.Už daikto trūkumus (gedimus), atsiradusius per garantijos laikotarpį, irgi atsako pardavėjas.

    3.Už daikto trūkumus (gedimus), atsiradusius garantijai pasibaigus, atsako pirkėjas. Tačiau jeigu daikto trūkumas pasimatė dar garantijai nepasibaigus, o pardavėjas atsisakė daiktą sutaisyti, tai pirkėjas turi teisę kreipti į teismą net ir pasibaigus garantijos terminui – tol, kol nuo trūkumo pastebėjimo praeis ieškinio senaties terminas (ieškinio senaties terminą nustato civilinis kodeksas ir jis priklauso nuo situacijos – nei pirkėjas, nei pardavėjas jo pasirinkti negali).

    Tam, kad būtų įrodymas, jog daikto trūkumas pasimatė būtent tuo metu, vos jį pamačius reikia pranešti pardabėjui.

Dėl didelio klausimų šia tema skaičiaus nebėra galimybės atsakinėti į naujus klausimus komentaruose.

PAŽIŪRĖKITE: galbūt situacija, panaši į Jūsų, jau paaiškinta ankstesniuose komentaruose, bet turėkite omeny, kad įstatymai keičiasi.

Jums visada galime suteikti *mokamą* asmeninę konsultaciją el. paštu. Advokatės el. pašto adresas: aiste.zemaitiene@gmail.com.

Facebook