Ieškinio senatis – kas tai per žvėris ?

Ieškinio senatis yra įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (1.124 Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, toliau – CK, straipsnis). Tai laiko tarpas, per kurį asmuo, manantis, kad jo teisės buvo pažeistos, turėtų suskubti kreiptis į teismą ir tokiu būdu jas ginti.

Ką daryti praleidus senaties terminą

Ieškinio senaties terminas reikalingas todėl, kad jam pasibaigus dažniausiai jau būna prarasta galybė įrodymų, pvz. miršta liudytojai, kurie būtų padėję išaiškinti realią situaciją. Be kita ko, kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis teismas: „Ieškininės senaties institutas negali būti vertinamas kaip vienašalis, t.y. nustatytas tik vienos civilinio teisinio santykio šalies interesais. Įstatymas, nustatydamas laiko tarpą, per kurį valstybė garantuoja pažeistos teisės gynimą, siekia ne tik užtikrinti subjektinės teisės realumą, bet ir sukurti stabilius civilinius teisinius santykius. Siekiant užtikrinti civilinių santykių stabilumą, teisė nustato ilgesnį ir trumpesnį ieškininės senaties terminą. Šis terminas ne tik skatina nukentėjusiąją šalį operatyviai reaguoti į savo teisės pažeidimą, bet ir suteikia garantiją kitai civilinio teisinio santykio šaliai, jog po tam tikro įstatyme numatyto laikotarpio jos įgytos teisės negalės būti ginčijamos. Jeigu asmuo, žinodamas arba turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą, į šį pažeidimą per visą ieškininės senaties termino eigą nereaguoja ir nereiškia ieškinio, tai kita civilinio teisinio santykio šalis turi teisę pagrįstai tikėtis, jog toks asmuo arba apskritai atsisako savo teisės, arba nemano, jog jo teisė yra pažeista (tokia situacija civilinės teisės teorijoje vadinama “miegančios teisės” doktrina).”

Apibendrinant pasakytina, kad nors teismų sistema Lietuvoje neretai kritikuojama dėl to, kad bylų nagrinėjimas ilgas ir ne visuomet efektyvus, be ieškinio senaties teismų sistemos darbas taptų tik dar griozdiškesnis – kai kurių bylų, kuriose reikalinga surinkti seniai prarastus įrodymus, nagrinėjimas taptų dar ilgesnis, o ir pačių bylų būtų dar daugiau, kas dar labiau lėtintų teismų darbą.

Ieškinio senaties terminai

Bendruoju atveju ieškinio senaties terminas yra 10 metų, tačiau Civiliniame kodekse, Darbo kodekse ir kituose įstatymuose numatyta įvairių jo skaičiavimo išimčių:

1)    1 mėnesio ieškinio senaties terminas taikomas iš konkurso rezultatų atsirandantiems reikalavimams;

2)    3 mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams pripažinti juridinio asmens organų sprendimus negaliojančiais, pvz. valdybos narys, manantis, kad jam nedalyvaujant valdybos posėdyje priimtas jo teises pažeidžiantis sprendimas, turėtų suskubti per šį ieškinio senaties terminą. Tačiau akcentuotina, kad kiekvienu atveju atsižvelgtina, ar nesama atskirų įstatymų nuostatų – akcininkas, manantis, kad jam nedalyvaujant visuotiniame akcininkų susirinkime, tačiau esant pakankamam akcininkų skaičiui sprendimams priimti, šių akcininkų priimti sprendimai pažeidžia jo teises štai Akcinių bendrovių įstatymas numato 30 dienų terminą ginčyti visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus.

3)    6 mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo, pvz. asmeniui kreipiantis į teismą dėl skolos priteisimo ir prašant priteisti ir dėl to, kad įsiskolinimas laiku nelikviduotas, nuo skolos sumos skaičiuotus delspinigius, delspinigių suma prašytina tokia, kokia ji susidarė per paskutinius 6 kalendorinius mėnesius – aišku, atsižvelgiant į tai, kad ieškinio senatis taikoma tik kurios šalių reikalavimu ir teismas savo iniciatyva to daryti negali, galima bandyti prašyti delspinigių už ilgesnį laiko tarpą ir tikėtis, kad oponentas ar jo atstovas nepastebės, tačiau kiekvienas save gerbiantis advokatas tai pastebi tučtuojau J;

4)     6 mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl parduotų daiktų trūkumų, pvz. nusipirkus nekokybišką daiktą kreiptis į teismą prašant įpareigoti pardavėją daiktą pakeisti tinkamu, arba atitinkamai sumažinti daikto kainą, arba kad pardavėjas pašalintų daikto trūkumus,

5)    6 mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas iš ryšių įmonių santykių su klientais atsirandantiems reikalavimams, jeigu siuntos buvo siunčiamos Lietuvoje, arba 1 metų, jei siuntos buvo siunčiamos į užsienį;

6)    1 metų ieškinio senaties terminas taikomas iš draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams;

7)    3 metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo, tarp jų ir reikalavimams atlyginti žalą, atsiradusią dėl netinkamos kokybės produkcijos;

8)    5 metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl palūkanų ir kitokių periodinių išmokų išieškojimo;

9)    3 metai ieškinio senaties terminas dėl Darbo kodekso reglamentuojamų darbo santykių gynimo;

10)                       ir pan.

Labai svarbu paminėti, kad šalys savo valia negali nusistatyti kitokio nei įstatymuose numatytas senaties termino skaičiavimo tvarkos, o taip pat atsisakyti taikyti ieškinio senatį – toks susitarimas niekinis ir negalioja nuo pat tokio susitarimo momento.

Ieškinio senaties terminų skaičiavimo tvarka

Natūraliai kyla klausimas nuo kurios dienos turėtų būti skaičiuojami tiek aukščiau paminėti sutrumpinti, tiek bendrasis ieškinio senaties terminas. Nors vėlgi esama išimčių, kurios bus aptartos vėliau, tačiau paprastai ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o ši atsiranda nuo tos dienos, kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Labai gerai, jei asmuo sužinojo apie savo teisių pažeidimą tuo pat metu, kai jos buvo pažeistos, pvz. parsinešęs namo ta pačią dieną pamatė, kad įsigijo nekomplektišką prekę. Pabrėžtina, kad ieškinio senaties terminas skaičiuojamas taip pat, kaip ir kitų terminų – pradedant nuo rytojaus dienos nulio valandų nulio minučių. Tačiau kitais atvejais, kai šie laiko tarpai nesutampa, teismas visuomet vertindamas dieną, kai asmuo sužinojo apie savo teisės pažeidimą, lygina jį su diena, kurią protingas ir apdairus žmogus būtų sužinojęs apie savo teisės pažeidimą. Ir tokiais atvejais teismas atsižvelgia į aibę aplinkybių, kurios būtų leidusios asmeniui sužinoti kada jo teisės iš tiesų buvusios pažeistos, pvz. ką asmeniui reikėjo padaryti, kad jis apie savo teisių pažeidimą būtų sužinojęs anksčiau. Taip teismas kuria piliečiams pozityvią pareigą visuomet domėtis kas vyksta su jų turtu, teisėmis, artimaisiais ir pan., nes, tuo domintis nepakankamai atidžiai, pasibaigęs ieškinio senaties terminas ateityje gali užkirsti teisę asmeniui apginti savo teises.

Kalbant apie CK numatomą kitokį ieškinio termino skaičiavimą, paminėtinas rangos santykių pavyzdys.

CK 6.667 straipsnyje numatyta, kad:

„6.667 straipsnis. Senaties terminas

 1. Reikalavimams, kylantiems dėl atliktų darbų trūkumų, nustatomas vienerių metų ieškinio senaties terminas, išskyrus šio kodekso nustatytas išimtis.
 2. Jeigu pagal rangos sutartį darbų rezultatas buvo priimtas dalimis, ieškinio senaties terminas prasideda priėmus visą darbų rezultatą.“

Matyti, kad rangos pagrindu sukurto rezultato kokybei taikomas ieškinio senaties terminas, skaičiuotinas nuo viso darbų rezultato priėmimo dienos.

Ieškinio senaties taikymas

Nors pagal CK 1.131 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo, kai ginčo šalis ieškinio senatį reikalauja taikyti, yra savarankiškas pagrindas ieškinį atmesti, tai, kad ieškinio senaties terminas yra pasibaigęs, tikrai nereiškia, kad teisė kreiptis į teismą prarasta. Teismas tokį ieškinį priims, nagrinės dėl keleto priežasčių:

 1. Teismas negali atsisakyti priimti ieškinio motyvuodamas suėjusiu ieškinio senaties terminu, nes privalo priimti ieškinį ir jį nagrinėti tam, kad patikrintų, ar nesama ieškinio senaties termino sustabdymo ar nutraukimo sąlygų, be kita ko, teismas patikrina, ar nėra svarbių priežasčių ieškinio senaties terminui atnaujinti:

1.1.         Svarbiomis priežastimis praleistam ieškinio senaties terminui atnaujinti paprastai laikomos tokios kaip ieškovo neraštingumas, sunki liga, kreipimasis į ikiteismines ginčo nagrinėjimo institucijas siekiant ginčą išspręsti ir pan. Tačiau bet kuriuo atveju priežasčių pripažinimas svarbiomis ieškinio senaties terminui atnaujinti privalo būti susijęs ir su skolininko (atsakovo) asmeniu tiek, kiek tai padėtų užtikrinti teisinių santykių stabilumą.

1.2.         Pagal CK 1.130 straipsnį ieškinio senaties terminą nutraukia ieškinio pareiškimas įstatymų nustatyta tvarka bei skolininko atlikti veiksmai, kurie liudija, kad jis pripažįsta prievolę. Tad jei skolininkas (atsakovas), dar prieš kreditoriui (ieškovui) kreipiantis į teismą buvo prievolę pripažinęs, o ginčui atsiradus teisme jau siekia, kad būtų taikoma ieškinio senatis, teismo sprendimas turėtų būti naudingas ieškovui (kreditoriui) – tokiu atveju ieškinio senaties terminas laikomas nutrūkusiu.

1.3.         Ieškinio senaties terminą sustabdo CK 1.129 straipsnyje įvardytos aplinkybės:

1.3.1.  Jeigu pareikšti ieškinį trukdė nepaprastas įvykis, kuriam tomis sąlygomis nebuvo galima užkirsti kelio (nenugalima jėga), pvz. pradėjo siautėti gydytojų dar neatpažinta ir labai pavojinga epidemija;

1.3.2.   Jeigu Vyriausybė nustato, kad prievolių vykdymas atidedamas (moratoriumas);

1.3.3.  Jeigu ieškovas arba atsakovas tarnauja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos dalinyje, kuriame paskelbta karinė padėtis;

1.3.4.  Jeigu neveiksniam arba ribota veiksniam asmeniui nepaskirtas globėjas ar rūpintojas;

1.3.5.  Jeigu prievolės šalys yra sutuoktiniai;

1.3.6.  Jeigu prievolės šalys yra globėjas ir globotinis, rūpintojas ir rūpintinis;

1.3.7.  Jeigu prievolės šalys yra tėvai ir nepilnamečiai jų vaikai;

1.3.8.  Jeigu sustabdomas įstatymo arba kito teisės akto, reglamentuojančio ginčo santykius, veikimas.

Tačiau įsimintina, kad ieškinio senaties terminas sustabdomas tik tuo atveju, jei nurodytos aplinkybės atsirado arba buvo paskutiniuosius šešis ieškinio senaties termino mėnesius, o kai tas terminas trumpesnis nei šeši mėnesiai – visą ieškinio senaties laiką, pvz. jei senaties terminas yra dešimt metų, tai faktas, kad jo pradžioje pirmaisiais metais šalyje siautėjo visuotinai pripažinta epidemija, nereiškia, kad ieškinio senaties terminas bus sustabdytas – tačiau jei baigiantis dešimtiems metams ir likus šešiems ar mažiau mėnesių iki ieškinio senaties termino pasibaigimo epidemija prasidėjo, terminas sustabdomas iki bus pripažinta, jog ji liovėsi. Jai baigusis terminas eina toliau – tokiu atveju likusi termino dalis pailginama iki šešių mėnesių (CK 1.129 str. 3 d.)

 1. Ieškinio senatis taikoma tik tuo atveju, jei yra ginčo šalies reikalavimas. Šiuo atveju pastebėtina, kad ieškinio senatis gali būti taikoma ne tik skolininko (atsakovo), o ir kreditoriaus (ieškovo) pageidavimu. Nors iš pirmo žvilgsnio tokia nuostata gali atrodyti keistai, tačiau jos aktualumas išryškėja tada, kai susiduriama su priešieškiniu. Ieškovas, pabandęs kreiptis į teismą ir nesitikėjęs, kad atsakovas pareikš priešieškinį, gali pats prašyti taikyti ieškinio senatį ir taip apsiginti nuo atsakovo reiškiamo priešieškinio.

Be to, ši nuostata reiškia ir tai, kad teismas savo iniciatyva ieškinio senaties netaiko.

 

Pasisakymų: 23 to “Ieškinio senatis – kas tai per žvėris ?”

 • Saulė:

  Sveiki. Jei raštas, kur parašyta, kad galima susigrąžinti dalį žalos yra 10 d., po metų 10 d. yra penktadienis, ieškinys paduotas 13d. pirmadienį, ar spėta paduoti, ar jau galima taikyti metų senatį?

  • Jeigu jūsų atveju taikomas sutrumpintas senaties terminas, ne ilgesnis nei 1 metai – tuomet galite reikalauti taikyti senatį. Tiesa, yra nemažai atvejų, kuomet senaties terminas atnaujinamas, sustabdomas ir pan. Reikėtų analizuoti konkrečią situaciją.

   Bet kuriuo atveju, galite reikalauti taikyti senatį ir laukti kitos šalies bei teismo reakcijos.

   • Saulė:

    Ačiū. Na su draudimo kompanija problemos, tai turbūt galima taikyti 1 m senatį, nes tai draudiminiai santykiai. Šiaip galima manau skaičiuoti nuo 03.26 d., kai jie gavo mano dokumentus.

 • roma:

  Sveiki,norejau pasiklausti.Mama nusipirko pries 10 metu is tevo jo dali nekilnojamo turto,turtas igytas ju santuokos metu.Tevas turejo nesantuokini vaika,ar gali jis pretenduoti i jau mamos nuosavybe.Tevas mires.Aciu .

 • Vilija:

  Sveiki
  Policijos komisariate buvo vykdomas tyrimas dėl asmeninio turto sunaikinimo. Asmuo, kuris buvo įtariamas dėl turto sunaikinimo, teigė, kad nieko nežinantis ir turto nenaikino. Tačiau tas pats asmuo prieš tai kartą jau buvo gadines tą patį, svetimą turtą, aptaškes gipsu ir savininkui pareikalavus, išvale. Gavome laišką dėl priimto procesinio sprendimo, kuriama rašoma, kad yra nutraukta dalis ikiteisminio tyrimo, nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių šio asmens kaltę ir ikiteisminis tyrimas bus atnaujintas tuomet, kai nustatys nusikalstamą veiką padariusį asmenį ar paaiškės naujos aplinkybės. Norečiau pasiteirauti, ar turiu teisę, ar kokią kitą galimybę kreiptis į tyrėją ar prokurorą dėl papildomos informacijos suteikimo, kaip liudininkas, kuris jau buvo apklaustas? Iš anksto dėkoju.

 • Rimgaudas:

  Gavau 2017 m.sausio mėn. iš vienos įmonės reikalavimą susimokėti skolą, apie kurią neturėjau žalio supratimo. Kai paprašiau pagrįsti susidariusią skolą, minėta įmonė elektroniniu paštu atsiuntė 2011.11.15 PVM sąskaitos-faktūros kopiją, kurią aš pamačiau pirmą kartą akyse.
  Mano vadovaujama įmonė, dabar bankrutavusi, turėjo paslaugų teikimo sutartį, bet ne aš asmeniškai.
  Klausimai: 1. Ar aplamai gali minėta įmonė praėjus tokiam ilgam terminui reikšti pretenzijas dėl skolos? 2. Ar privalo minėta įmonė mano prašymu įrodyti, kad tikrai 2011.11.15 buvo išrašyta ir įteikta man asmeniškai ši PVM sąskaita-faktūra?
  Iš anksto dėkoju
  Pagarbiai
  Rimgaudas

  • 1.Jeigu skola yra, gali pretenziją reikšti ir po ilgesnio laiko, kol nesuėjo senatis.
   2.Yra taip: jūs galite arba sumokėti pinigus, arba ne. Jei nemokėsite, jiems teks paduoti jus į teismą. Teisme jie privalės įrodyti, kad yra tokia skola, ir kad skolingas jūs (o ne bankrutavusi įmonė, ypač jei tai buvo AB/UAB, o ne IĮ).

 • Ausra:

  Laba diena,norejau pasiteirauti,ar gali anstolis reikalauti informacijos apie parduota turta 2008,o zmogus mire 2012 metais,kai sudaromas aprasas palikimui priimti?

 • birute:

  Laba diena, prašau konsukltacijos gavau šaukimą i teismą admin byloje del 35e skolois priteisimo kuri susidare del siuksliu isvezimo nuo 2012 iki 2013m, niekas nieko iki to laiko nepranese, del skolos irgi neispejo kazkaip, tiesiai i teismą , suma nedidele, taciau mano manymu po 5m kazkaip netikėtai ar gali būti isieskoma, ar is principo gal galioja kokie nors senaties terminai ir teisme galiu prašyti juos taikyti Dėkoju už atsakymą

  • Aistė Žemaitienė:

   Dėl skolos priteisimo galioja bendrasis 10 metų senaties terminas.

 • Kazlauskienė:

  Sveiki kokie turtines neturtines zalos atlyginimo senaties terminai ? Suma priteista 2008m… .smurtinis atvejis,konkreciau el.paštu. Ar dar galima kreiptis ?

  • Aistė Žemaitienė:

   Bendras senaties terminas dėl žalos atlyginimo yra 3 metai.

 • Kazys:

  Sveiki. Jeigu teismo nutartis yra įsigaliojusi žalai atlyginti per 1 metų laikotarpį. Tai tas terminas kai pasibaigia baigiasi ir galimybė kreiptis į antstolius ir teismą? Ar galioja senaties terminas? Ir koks jis būtų?

 • Sofija:

  Koks yra Civiliniu baudu senaties terminas?

 • Dovilė:

  Laba diena,2008m. ,mano vardu apgaulės būdu buvo paimti keli kreditai,kreipiausi i policija,buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas,tačiau jį nutraukė nesurinkus pakankamai duomenų įtariamųjų kaltei įrodyti,2018m praejus 10metu,gavau laišką iš Lindorff kad esu skolinga skola 145€,delspinigiai virš 1000€,visa ta laika negavau pranesimu kad turiu skola,kad auga delspinigiai.Ar jie neturejo sustabdyti delspinigiu,nes vyko ikiteisminis tyrimas,ar praejus 10metu as vistiek privalau sumoketi tuos pinigus,nors neėmiau jokiu paskolų,jei nebuvo jokio teismo del skolos priteisimo?Jei atsisakysiu moketi ,tai bus teismas?Ar teisme aš galėčiau kažką laimėti?Ačiū

  • Aistė Žemaitienė:

   Tikėtina, kad ateityje galite būti paduota į teismą, tad patartina dabar reaguoti ir tinkamai atsikirsti. Turėkite omenyje, kad delspinigiams galioja 6 mėnesių senaties terminas, tad jie negalėjo būti skaičiuojami 10 metų. O ir apskritai bendrai skolai galioja 10 metų senaties terminas, tad jei jus informuoja tik po daugiau nei 10 metų, tuo galima pasinaudoti.

 • Justinas:

  Labas. Nuo 2009. 03. 02 iki 2015.03.01 nebuvo mokami atlyginimo priedai uz pavojingas darbo salygas, nors tai numate vyriausybes nutarimai. Veliau priedai mokami iki siol. Kokie senaties terminai yra tiems priedams, ar dar galime kreiptis i teisma?

  • Aistė Žemaitienė:

   Pagal Darbo kodeksą bendrasis ieškinio senaties terminas yra treji metai.

 • nijole:

  ar galima panaikinti žemės sklypo kadastrinius matavimus? matavimai atlikti 2009 metais su matavimais sutikau nesuprasdama kad jie pažeidžia mano interesus .Dabar ta sklypą padovanuojau sūnui .Ar tokiu atveju taikomas senaties terminas?

 • Raimondas:

  Sveiki,
  2008 metais pasamdžiau statybų įmonę (UAB) namo statybai. 2009 metais dėl man netikusių darbų aš jų paslaugų atsisakiau ir darbus pasbaigiau pats. 2020 sausį ši bendrovė man atsiunčia lašką kad aš jai skolingas 40000 litų (apie 12000eurų). Aš nepasirašinėjau jokių darbų užbaigimo aktų.
  Ar galioja senaties terminas šiai situacijai?
  Ačiū už atsakymą

  • Aistė Žemaitienė:

   Taip, tokiu atveju galioja bendrasis 10 metų senaties terminas (nebent jie per teismą pasiektų, kad senaties terminas būtų atnaujintas, tam reikia įrodyti svarbias priežastis tam).

 • Karolina:

  Ar taikomas 10 metų senaties terminas ieškiniui dėl per arti sklypo ribos įrengto nuotekų šulinio pašalinimo? Namas isigytas jau su pastatytu šuliniu, o ieškovas apie šulinį žinojo daugiau nei 10 metu, bet anksčiau pretenzijų nereiškė.

Dėl didelio klausimų šia tema skaičiaus nebėra galimybės atsakinėti į naujus klausimus komentaruose.

PAŽIŪRĖKITE: galbūt situacija, panaši į Jūsų, jau paaiškinta ankstesniuose komentaruose, bet turėkite omeny, kad įstatymai keičiasi.

Jums visada galime suteikti *mokamą* asmeninę konsultaciją el. paštu. Advokatės el. pašto adresas: aiste.zemaitiene@gmail.com.

Facebook