Darbo ginčų komisija

Darbo ginčų komisija – tai privalomas ikiteisminis individualius darbo ginčus sprendžiantis organas. Individualaus darbo ginčas yra nesutarimas tarp darbuotojo ir darbdavio dėl darbo įstatymų reikalavimų, kurio šalims nepavyko išspręsti gražiuoju pačioms.

Nors bendruoju atveju tai yra privaloma institucija individualiems darbo ginčams nagrinėti (kas reiškia, kad kreipusis į teismą su ieškiniu šis bus grąžintas ieškovui ir pasiūlyta kreiptis į Darbo ginčų komisiją), tačiau Darbo kodeksas numato, kad atskirais atvejais, o būtent – dėl darbuotojo nušalinimo nuo darbo darbdavio iniciatyva, dėl darbuotojo nušalinimo nuo darbo pareigūnų ar organų, kuriems įstatymai suteikia nušalinimo nuo darbo teisę, iniciatyva, dėl darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo – ginčų kreiptis reikia tiesiogiai į teismą.
Darbo ginčų komisiją sudaro 3 nariai – Darbo ginčų komisijos pirmininkas bei po vieną darbuotojams ir darbdaviams atstovaujantį asmenį, skiriamą Darbo kodekso numatyta tvarka.

Kreipimasis į Darbo ginčų komisiją yra atitinkamos patvirtintos formos, randamos Valstybinės darbo inspekcijos internetiniame puslapyje, nuodugnus užpildymas, turimų įrodymų pridėjimas bei viso šio rinkinio pateikimas atitinkamai Darbo ginčų komisijai. Darbo ginčų komisijos yra įsteigtos prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių padalinių. Lietuvoje jų iš viso yra 13: 4 Vilniuje, 3 Kaune, 2 Klaipėdoje, 1 Šiauliuose, 1 Panevėžyje, 1 Alytuje, 1 Telšiuose. Prašymas Darbo ginčų komisijai paduodamas pagal teritoriją – Darbo ginčų komisijai prie to teritorinio Valstybinės darbo inspekcijos padalinio, kuriame yra darbuotojo darbovietė. Kreipimasis į Darbo ginčų komisiją yra nemokamas.

Darbuotojas ar darbdavys į Darbo ginčų komisiją privalo kreiptis per 3 (tris) mėnesius nuo to laiko, kai sužinojo ar turėjo sužinoti, kad pažeistos jo teisės. Praleidus šį laiko tarpą Darbo ginčų komisija kiekvienu atveju spręs ar terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, o nustatęs šį faktą, įrodymus priims ir ginčą nagrinės.
Ginčo nagrinėjimas Darbo ginčų komisijoje trunka trumpai – vos paduoto Ieškovo prašymo kopija ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo prašymo gavimo dienos pasiekia Atsakovą ir drauge tuo pat metu šalys informuojamos apie paskirto posėdžio laiką bei vietą. Su prašymo kopija Atsakovui išsyk įteikiamas ir Darbo ginčų komisijos pranešimas su reikalavimu iki nurodyto termino Darbo ginčų komisijai pateikti savo nuomonę apie ginčą – sutinkama ar ne su Ieškovo reikalavimais, taip pat Atsakovas skatinamas pateikti visą su byla susijusią reikšmingą informaciją. Bet kuriuo atveju ginčas Darbo ginčų komisijoje privalo būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Ieškovo prašymo gavimo dienos, išskirtiniais atvejais terminas gali būti pratęsiamas, tačiau ne ilgiau nei dar vienam mėnesiui.

Darbo ginčų komisijos posėdyje dalyvauja visi 3 (trys) Darbo ginčų komisijos nariai. Darbo ginčų komisijos pirmininkas vadovauja posėdžiui, nurodo, kad daromas garso įrašas, siūlo šalims dar pamėginti ginčą išspręsti taikiai.

Akcentuotina, kad į Darbo ginčų komisijos posėdį, kuriame bus nagrinėjamas ginčas, tiek Ieškovui, tiek Atsakovui, jei jiems tinkamai pranešta, galima ir neatvykti, nes šalies neatvykimas neatleidžia Darbo ginčų komisijos nuo ginčo nagrinėjimo būtent tuo metu, tačiau kadangi ypač didžiųjų Lietuvos miestų Darbo ginčų komisijos išties apkrautos darbais, Komisijos nariai ne visada spėja dokumentus pasiskaityti iki paties posėdžio, pažymėtina, kad didžiausias dėmesys konkrečiam ginčui skiriamas būtent posėdžio metu, todėl siekiant visapusiško situacijos išsiaiškinimo atvykti suinteresuotai šaliai tikrai rekomenduotina.

Kas stebina skirtingai nuo įrodymų tyrimo stadijos teisme, Darbo ginčų komisijose daug atlaidžiau žiūrima į užsienio kalba rašytų dokumentų išvertimo į nacionalinę kalbą klausimą. Dokumentai svetima kalba, neišversti į lietuvių kalbą, teisme įrodymais nelaikomi, tuo tarpu Darbo ginčų komisijose dokumentuose aptariamą informaciją posėdžio metu gali paaiškinti dokumentus teikusi šalis ir toks aiškinimas įrodomąją vertę turės. Tad, trumpai tariant, nors valstybinės kalbos principas turi būti gerbiamas ir rekomenduotina šaliai, teikiančiai dokumentus svečia kalba, pasirūpinti jų vertimu prieš šiems pasiekiant Darbo ginčų komisiją, tačiau kraštutiniu atveju, nespėjus jų išversti, tikėtina, kad taip smarkiai jaudintis kaip nespėjus dokumentų vertimo pateikti teismui pagrindo nebūtų.
Sprendimas individualaus darbo ginčo byloje priimamas tą pačią darbo dieną posėdžio metu. Sprendimas priimamas balsuojant visiems Darbo ginčų komisijos nariams. Nesutinkant kuriam iš jų šis gali išdėstyti savo atskirąją nuomonę.

Po sprendimo priėmimo jis įsiteisėja per 1 (vieną) mėnesį nuo jo priėmimo dienos. Per visą šį mėnesį bet kuri šalis gali sprendimą apskųsti apylinkės teismui. Darbo ginčų komisijos sprendimas teismo nesaisto, tačiau teismas, nagrinėdamas bylą, gali remtis įrodymais, išreikalautais Darbo ginčų komisijose šiai dar sprendžiant ginčą.

Aistė Žemaitienė

Parengiame skundus (atsiliepimus) darbo ginčų komisijoms, atstovaujame jose.
Kaina: Nuo 180 €

El. paštas: aiste.zemaitiene@gmail.com

Vienas pasisakymas to “Darbo ginčų komisija”

  • […] 1.Jei niekas nepareiškia noro nei nutraukti, nei pratęsti terminuotą darbo sutartį jai pasibaigus ir iki paskutinės termino dienos vakaro neįforminamas atleidimas, ji automatiškai tampa neterminuota. 2.Jei nepraėjus mėnesiui po terminuotos sutarties pasibaigimo darbuotojas vėl įdarbinamas, darbuotojo reikalavimu naujoji darbo sutartis pripažįstama neterminuota (išskyrus renkamus darbuotojus). Darbuotojui to darbdavio paprašius, o šiam nesutikus, darbuotojui per 3 mėnesius su tokiu reikalavimu privalu kreiptis kreiptis į Darbo ginčų komisiją. […]

Pasisakykite (pasisakymas gali pasirodyti ne iš karto)

Facebook