Kaip įsteigti įmonę Lietuvoje?

Jei manote, kad savo veiklai vykdyti jums reikalinga įsisteigti įmonę, čia rasite detalią informaciją ką, kur, kaip ir kiek sumokant reikia padaryti.

Visų pirma išrinkite įmonės pavadinimą ir rezervuokite šį vardą Juridinių asmenų registrui pateikę atitinkamą randamą formą JAR-5 bei sumokėję 56 Lt įmoką. Laikino vardo rezervaciją patvirtinančią pažymą Juridinių asmenų registras išduoda per 1 darbo dieną, nuo to laiko įmonę įsteigti suskubti reikia per 6 mėnesius, nes suėjus šiam terminui laikina vardo rezervacija nebetenka galios. Notarų rūmams pakeitus rekomendacijas dėl įmonių registravimo notarai šiuo metu yra įpareigoti iš steigiamos įmonės reikalauti laikiną vardo rezervaciją liudijančio dokumento (priešingai nei anksčiau, kai įmonės vardo prieš ją steigiant galima buvo ir nerezervuoti).

Kalbant apie akcinės ar uždarosios akcinės bendrovės steigimą, įmonę steigti gali tiek vienas asmuo – fizinis ar juridinis, tiek daugiau. Buvimas steigėju reiškia, kad kiekvienas tokių asmenų turi įsigyti bendrovės akcijų ir tapti bendrovės akcininku. Steigdamas įmonę vienas asmuo sudaro ir pasirašo steigimo aktą, o du ir daugiau – steigimo sutartį. Tiek vienam, tiek kitam galioja praktiškai tos pačios taisyklės – juose turi būti nurodytas steigėjas(-ai) nurodant fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, o jei tarp steigėjų yra juridinis asmuo – juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinės adresą, registrą, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį bei juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, taip pat steigiamos bendrovės pavadinimas ir buveinė, asmenys, kurie turi teisę atstovauti steigiamai bendrovei, bei jų teisės ir pareigos, bendrovės įstatinio kapitalo dydis, akcijos nominali vertė, emisijos kaina, akcijų skaičius pagal klases, jų suteikiamos teisės, kiekvieno steigėjų įsigyjamų akcijų skaičius, taip pat jų skaičius pagal klases, kiekvieno steigėjo įsigyjamų akcijų apmokėjimo tvarka ir terminai, taip pat pradinių įnašų įmokėjimo tvarka ir terminai, kiekvieno steigėjo nepiniginis  įnašas, jei akcijos iš dalies apmokamos nepiniginiu įnašu, steigimo išlaidų kompensavimas bei atlyginimas už steigimą, sandorių steigiamos bendrovės vardu sudarymo ir jų tvirtinimo tvarka, pradinių įnašų grąžinimo tvarka, jei bendrovė nebūtų įregistruota, steigimo dokumento sudarymo data, steigėjų parašai. Steigimo sutartyje papildomai dar turi būti nurodomi steigiamojo susirinkimo sušaukimo terminai, steigiamos bendrovės dokumentų, taip pat informacijos, susijusios su steigiamuoju susirinkimu, pateikimo steigėjams tvarka, jeigu steigiamasis susirinkimas šaukiamas.

Įmonė savo veikloje vadovaujasi ne tik įstatymais bei kitais teisės aktais, bet ir savo įstatais, tad ir steigiant įmonę jie notaro patikrinami. Įstatuose nurodomas įmonės pavadinimas, bendrovės teisinė forma (uždaroji akcinė bendrovė ar akcinė bendrovė), bendrovės veiklos tikslai nurodant veiklos objektą, įstatinio kapitalo dydis, akcijų skaičius, taip pat jų skaičius pagal klases, nominali vertė ir suteikiamos teisės, visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka, kiti bendrovės organai, jų kompetencija, šių organų narių rinkimo ir atšaukimo tvarka, bendrovės pranešimų skelbimo tvarka, šaltinis, kuriame skelbiami vieši pranešimai, bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka, sprendimų dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka, bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka, bendrovės įstatų keitimo tvarka, bendrovės veiklos laikotarpis, jei jis ribotas, įstatų pasirašymo data.

Įmonėje privalomas vienasmenis valdymo organas – direktorius, generalinis direktorius, prezidentas (kaip jis bus vadinamas turi būti nurodyta įmonės įstatuose) – steigiamoje įmonėje paskiriamas arba steigiamojo susirinkimo, jei toks šaukiamas, ir apie tai įrašoma steigiamojo susirinkimo protokole, arba, jei akcininkas vienas, kas skiriamas šiuo asmeniu nurodoma steigimo akte.

Šiuo metu dažnai iškylantis klausimas įmonei būtinas antspaudas ar nebūtinas praktikoje sprendžiamas paprastai – nenorint, kad įmonė antspaudą turėtų, įstatuose įrašoma, kad įmonė antspaudo neturi. Tokiu atveju įmonei gamintis antspaudo nereikia ir taip sutaupoma apie 50 Lt.

Su steigimo dokumentu (steigimo sutartimi ar steigimo aktu) vienas steigėjų gali keliauti į banką ir atidaryti banko kaupiamąją sąskaitą. Ši paslauga bankuose paprastai nemokama, pati procedūra trunka trumpai. Atsidarius kaupiamąją banko sąskaitą suformuojamas įstatinis kapitalas – apmokamos įmonės akcijos –  pervedama suma, lygi įstatinio kapitalo sumai. Įstatymiškai reikalaujama, kad mažiausia suma įstatiniam suformuoti gali būti 10 000 Lt. Vis tik iš praktikos pasakytina, kad dėl viso pikto siūloma įnešti apie 10 004 Lt, nes, priklausomai nuo banko taikomo mokesčio už šią paslaugą, dalį jo nusirašius ir įnešus tik 10 000 Lt atėjus į banką gauti pažymą apie įstatinio kapitalo suformavimą gali paaiškėti, kad jis nesuformuotas, nes banko sąskaitoje yra kokie 9 997,5 Lt, taip reiktų įnešinėti likutį ir, kol bankas skirtumą užskaitytų, prarastumėte laiko.

Įnešus į banko kaupiamąją sąskaitą įstatinio kapitalo dydį atitinkančią sumą vėlgi reikalinga nuvykti į banką ir gauti pažymą apie suformuotą įstatinį kapitalą.

Dar vienas svarbus žingsnis šiame etape yra gauti nekilnojamojo turto, kuriame planuojama registruoti juridinio asmens buveinę, sutikimą. Paprasčiausia, jei savininkas yra vienas iš steigėjų – tokiu atveju jokia papildoma procedūra nereikalinga. Tačiau jei savininkas yra kitas fizinis asmuo, reikalingas jo notarinis sutikimas registruoti jam priklausančiame pastate/bute/kitoje patalpoje juridinio asmens buveinę, jei savininkas juridinis asmuo, pakanka jo rašytinio sutikimo, o jei šis nekilnojamojo turto vienetas dar ir įkeistas hipoteka – tokiu atveju reiks ir hipotekinio kreditoriaus sutikimo. Dažniausiai hipotekiniu kreditoriumi esant bankinei institucijai už tokio sutikimo išdavimą taikomas apie 50 Lt mokestis.

Taip pat notaras reikalaus ir akcininkų sąrašo, t.y. asmenų, suformavusių įstatinį kapitalą ir taip nuosavybės teise įgijusių įmonės akcijų sąrašo su fizinio asmens vardu, pavarde, asmens kodu, gyvenamąja vieta, o juridinio asmens pavadinimu, juridinio asmens kodu, buveinės adresu bei nuoroda kiek akcijų kuriam akcininkui priklauso.

Turint visus reikalingus dokumentus – laikino pavadinimo įtraukimo į Juridinių asmenų registre pažymą, pasirašytą steigimo sutartį ar steigimo aktą (egzempliorių tiek, kiek steigėjų, plius po papildomą egzempliorių notarui bei Juridinių asmenų registrui), įstatus (minimum 3 egz., kad po vieną tektų notarui, Juridinių asmenų registrui ir steigiamai įmonei), savininko sutikimą registruoti steigiamo juridinio asmens buveinę jam nuosavybės teise priklausančiame nekilnojamojo turto vienete (o, esant reikalui, ir hipotekinio kreditoriaus sutikimą) galima registruotis pas bet kurį notarą (nepriklausomai nuo Jūsų gyvenamosios ar įmonės buveinės vietos). Skirtingi notarai tam taiko skirtingus įkainius, tačiau apytikslė steigimo dokumentų peržiūros/patikrinimo/tvirtinimo notaro parašu kaina yra 400-600 Lt. Šią sumą sumokėti turi steigėjai, už šiuos notaro kaštus negali būti atsiskaitoma iš naujosios įmonės sąskaitos, nes įmonės paprasčiausiai dar nėra – ji laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre momento.

Notarui peržiūrėjus dokumentus ir patvirtinus juos savo parašu notaras visus dokumentus deda į voką, jį užklijuoja ir taip jis yra idealiai paruoštas perduoti Juridinių asmenų registrui. Į Juridinių asmenų registrą dokumentus gali pristatyti bet kuris iš steigėjų ar steigėjo įgaliotas asmuo. Įkainis Juridinių asmenų registre Jums atsieis dar apie kiek daugiau nei 100 Lt. Nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre momento įmonė yra laikoma įsteigta.

Įmonei esant įsteigtai su įmonės įstatų egzemplioriumi keliaujama į banką ir kaupiamoji įmonės sąskaita paverčiama atsiskaitomąją, užfiksuojama, kas įmonei banke atstovaus (nurodomas įmonės vadovas).

Aistė Žemaitienė

Steigiame juridinius asmenis Lietuvoje

El. paštas: aiste.zemaitiene@gmail.com

Pasisakymų: 4 to “Kaip įsteigti įmonę Lietuvoje?”

  • nerijus:

    Laba diena, yra individuali įmonė, kurios savininkė yra mano mama. Ji nori visą veiklą teisiškai perduoti man. Kokiu lengviausiu ir greičiausiu būdu, galima būtų tai padaryti? Labai dėkoju už pagalbą!

  • anita jones:

    Sveiki,
    Tai yra informuoti plačiąją visuomenę, kad ponia Anita privati paskola skolintojas turi atverti finansinę galimybę visiems reikia bet kokią finansinę pagalbą. Mes apdalinti paskolą 2% palūkanų norma privatiems asmenims, įmonėms ir bendrovėms pagal aiškias ir suprantamais terminais ir sąlyga. Susisiekite su mumis šiandien elektroniniu paštu adresu: (jonesanita48@gmail.com)

  • Labai naudingas straipsnis, kuriame radau visą informaciją. Manau dabar mano svajonė – imoniu steigimas kaune pagaliau įgaus pagreitį… 🙂

  • Labai informatyvus straipsnis, man irgi davė pasitikėjimo daugiau kurti savo įmonę daug paprasčiau viskas negu pirmai atrodė 🙂

Dėl didelio klausimų šia tema skaičiaus nebėra galimybės atsakinėti į naujus klausimus komentaruose.

PAŽIŪRĖKITE: galbūt situacija, panaši į Jūsų, jau paaiškinta ankstesniuose komentaruose.

Jums visada galime suteikti atlygintinę asmeninę konsultaciją el. paštu. Advokatės el. pašto adresas: aiste.zemaitiene@gmail.com.

Facebook