Kaip kovoti su biurokratizmu?

Ne paslaptis, kad valstybėse, ištrūkusiose iš Sovietų sąjungos, dar esama jos įdiegto palikimo. Jokiais būdais ne visose, tačiau valstybės/savivaldybių įmonėse, įstaigose pasitaiko tarnautojų, siekiančių ne dirbti ir tarnauti žmogui (Konstitucijoje numatytas postulatas, jog valdžios įstaigos tarnauja žmonėms), o tiesiog gauti atlygį. Šiame straipsnelyje nurodoma, kur kreiptis, jei manote, kad valstybės ar savivaldybės įstaigos ar institucijos tarnautojas pažeidžia jūsų teises.

Gyvenime kiekvienam dažnai tenka susidurti su valstybės ar savivaldybės įmonių, įstaigų teikiamomis paslaugomis – tai ir įvairių leidimų, licencijų išdavimas (pvz. prekiauti alkoholiu, steigti įmones, kurios užsiimtų azartinių lošimų organizavimu, statyti statinius), ir išdavimas dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus (pvz. apie tam tikro asmens gimimą, mirtį), ir informacijos suteikimas (pvz. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos inspekcija konsultuoja asmenis, įsigijusius nekokybiškas prekes) ir pan. Asmeniui manant, kad įstaigos, institucijos, turinčios įgalinimus suteikti asmeniui reikalingas paslaugas, tarnautojas laiku to nedaro, savavaliauja ar, dar blogiau, tokiais veiksmais tarsi prašo kyšio, yra keletas galimybių, kuriomis galima pasinaudoti siekiant išspręsti susidariusią situaciją nemokamai ir nesikreipiant į teismą. Sprendimas, gautas bet kurios iš šių procedūrų dėka ir netenkinantis pareiškėjo, nėra galutinis ir vis tiek dėl pažeistos teisės gali būti kreipiamasi į teismą.

Administracinė procedūra

Asmuo, manantis, kad jo teises ir pareigas valstybės, savivaldybės įstaiga, institucija ar įstaigos ar institucijos tarnautojas pažeidžia, su skundu ar panešimu gali kreiptis į pačią įstaigą ar instituciją ir taip inicijuoti administracinę procedūrą. Administracinė procedūra yra visi veiksmai, kuriuos, siekdami išsiaiškinti skundo pagrįstumą, tarnautojų netinkamą veikimą, veiksmų vilkinimą, atliks minėtos įstaigos ar institucijos įgalioti asmenys bei kuri bus užbaigta priimant administracinės procedūros sprendimą. Pateikus pranešimą ar skundą per 3 darbo dienas nuo jo gavimo administracinę procedūrą pradės įstaigos, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, jis surinks visą informaciją, būtiną ginčui išnagrinėti, esant reikalui išsikvies asmenį, dėl kurio veiksmų pasiskųsta, apklausai, o asmenį, pateikusį skundą, kvies apklausai visais atvejais, išskyrus retas įstatymų išimtis. Įstatymas garantuoja, kad skundas nagrinėti negali papulti į rankas to asmens, kurio veiksmais ar delsimu veikti yra skundžiamasi. Kiekvienoje valstybės/savivaldybės įmonėje, įstaigoje skundai priimami visą darbo dienos laiką (bent jau tokį reikalavimą nurodo įstatymas), taip pat skundams priimti numatomos ne mažiau kaip 2 darbo valandos prieš ar po darbo valandų per savaitę.
Skundas išnagrinėjamas ir administracinė procedūra baigiama per 20 darbo dienų nuo jos pradžios, itin retais atvejais gali būti pailginta dar 10 darbo dienų terminui. Šios procedūros pabaiga laikomas administracinės procedūros sprendimo priėmimas. Apie jį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuojamas asmuo, pateikęs skundą. Netenkinantis administracinės procedūros sprendimas per 1 mėnesį nuo administracinės procedūros sprendimo gavimo dienos pasirinktinai gali būti apskųstas arba administracinių ginčų komisijai, arba administraciniam teismui.

Savivaldybių visuomeninės administracinių ginčų komisijos/Vyriausioji administracinių ginčų komisija

Neinicijuojant teisminio ginčo, nemokant žyminio mokesčio nemokamai galima pasinaudoti ir savivaldybių visuomeninių administracinių ginčų komisijų ar Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos paslaugomis.
Lietuvoje yra net 60 savivaldybių administracinių ginčų komisijų, aptarnaujančių atitinkamų savivaldybių teritorijas. Į savivaldybės administracinių ginčų komisiją reikia kreiptis tuomet, kai prašomos paslaugos ar atitinkamo sprendimo laiku nesuteikia ar suteikia netinkamai savivaldybės įstaiga ar institucija, kaip antai į ją reiktų kreiptis, jei atitinkamos savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu asmeniui nesuteiktų leidimo organizuoti mugės tam tikroje miesto vietoje ar laidoti velionio atitinkamose kapinėse.
Į atitinkamos savivaldybės administracinių ginčų komisiją reikia kreiptis ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo skundžiamo individualaus akto įteikimo ar pranešimo apie administracijos (tarnautojo) veiksmus (neveikimą) suinteresuotai šaliai dienos arba per 2 mėnesius nuo dienos, kai baigiasi reikalavimo įvykdymo terminas, o kai administracija (tarnautojas) nevykdo savo pareigų ar vilkina priimti sprendimą, toks neveikimas (vilkinimas) gali būti apskųstas per 2 mėnesius nuo dienos, kai baigiasi klausimui išspręsti nustatytas laikas
Savivaldybių visuomeninės administracinių ginčų komisijos skundus išnagrinėja ir savo sprendimus priima ne vėliau kaip per 14 dienų nuo jų gavimo, išskirtinais atvejais šis terminas pratęsiamas dar 14 dienų. Jei sprendimas vis tiek netenkina, jis gali būti apskųstas atitinkamam administraciniam teismui, kurio teritorijoje sprendimą priėmė savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.
Lietuvoje yra 1 Vyriausioji administracinių ginčų komisija. Į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją reikia kreiptis tada, kai sprendimą priimti vilkina ar priima netinkamą sprendimą centrinė valdžios institucija – tai tokia institucija, kurios veiklos sritis apima visą valstybės teritoriją, pvz. Lietuvos bankas, Valstybės kontrolė, Konkurencijos taryba, Vyriausybė, ministerijos, įstaigos prie ministerijų, Vyriausybės įstaigos, Vyriausybės komitetai, komisijos, tarybos, biudžetinės įstaigos.
Į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją kreipiamasi tokiais pat terminais kaip ir į savivaldybės – ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo skundžiamo individualaus akto įteikimo ar pranešimo apie administracijos (tarnautojo) veiksmus (neveikimą) suinteresuotai šaliai dienos arba per 2 mėnesius nuo dienos, kai baigiasi reikalavimo įvykdymo terminas, o kai administracija (tarnautojas) nevykdo savo pareigų ar vilkina priimti sprendimą, toks neveikimas (vilkinimas) gali būti apskųstas per 2 mėnesius nuo dienos, kai baigiasi klausimui išspręsti nustatytas laikas. Ir sprendimą ji priima per tokį pat laikotarpį – per 14 dienų ir tik išskirtinais atvejais tai gali trukti dar papildomai 14 dienų.
Netenkinantis Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimas skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

Seimo kontrolierius

Seimo kontrolierius (kitose valstybėse dar vadinamas ir liaudies advokatu) taip vadinamas ne todėl, kad kontroliuoja Seimą. Tai Seimo skiriamas valstybės pareigūnas, ginantis žmogaus teises ir laisves ir tiriantis pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo. Lietuvoje jie skiriami 2 – vienas skiriamas valstybės institucijų ir pareigūnų veiklai tirti, o kitas – savivaldybių institucijų ir pareigūnų veiklai tirti. Abu šie Seimo kontrolieriai veikia vienoje Seimo kontrolierių įstaigoje, adresu Gedimino pr. 56, Vilnius.
Skundas Seimo kontrolieriui paprastai paduodamas raštu, adresuojant jį Seimo kontrolierių įstaigai nurodytu adresu ir turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 1 metus nuo skundžiamų veiksmų atlikimo ar skundžiamo sprendimo priėmimo dienos. Anoniminių skundų Seimo kontrolierius dažniausiai netiria. Skundas paprastai ištiriamas per 3 mėnesius nuo jo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai situacija labai sudėtinga ar informacija dėl skundo išskirtinai gausi.

Pasisakymai negalimi.

Dėl didelio klausimų šia tema skaičiaus nebėra galimybės atsakinėti į naujus klausimus komentaruose.

PAŽIŪRĖKITE: galbūt situacija, panaši į Jūsų, jau paaiškinta ankstesniuose komentaruose, bet turėkite omeny, kad įstatymai keičiasi.

Jums visada galime suteikti *mokamą* asmeninę konsultaciją el. paštu. Advokatės el. pašto adresas: aiste.zemaitiene@gmail.com.

Facebook